کشف اقمار جدید مشتری ؛ اتفاقی جذاب در دنیای نجوم

کشف اقمار جدید مشتری ؛ اتفاقی جذاب در دنیای نجوم

اقمار جدید مشتری به طور تصادفی توسط یک تیم مطالعاتی که با هدف کشف سیاره ایکس در حال کاوش اجرام دوردست منظومه شمسی بودند، انجام شده است. ستاره‌شناسانی که بخش خارجی منظومه شمسی را کاوش می‌کردند با یک شگفتی بزرگ و غیرمنتظره مواجه شدند. آنها ۱۲ قمر جدید برای سیاره مشتری پیدا کرده‌اند که به […]

کشف ردپای شبه‌ذرات در برخورد‌دهنده هادرون

شبه‌ذرات

 آزمایش‌های جدیدی که در برخورد‌دهنده بزرگ هادرون انجام گرفته‌اند شواهدی از وجود ذره‌ای مرموز به‌نام شبه ذره در اختیار فیزیکدانان قرار داده‌است، ذره‌ای که وجود آن تنها در قالب فرضیه‌ها توضیح داده می شد.  شبه‌ذرات از نظر فنی ذره به شمار نمی‌روند، اما از جنبه‌هایی عملکردی مشابه ذرات دارند و واکنش جدید ثبت شده در […]