میدان هیگز چیست؟

بر اساس نظریه ی “پیتر هیگز” فیزیکدان اسکاتلندی که در سال ۱۹۶۴ مطرح شد، میدان هیگز، از لحاظ نظری میدانی از انرژی است که در سرتاسر کیهان نفوذ کرده است. هیگز معتقد است این میدان تعریفی برای ذرات بنیادی کیهان است که چگونه جرم دار شده اند، زیرا در دهه ی ۱۹۶۰ در واقع مدل […]