چطور اپلیکیشن‌های تقلبی اندروید را در پلی استور تشخیص دهیم؟

اندروید

اگر چگونگی تشخیص جعلی بودن اپلیکیشن ها در پلی استور را ندانید، گرفتار کسانی می‌شوید که اپلیکیشن‌هایی تقلبی و مشابه اپلیکیشن‌های اصلی می‌سازند تا کاربر را به دانلود ترغیب کرده و بعداً با تبلیغات و یا از آن بدتر، با بدافزار آن‌ها را بمباران کنند. وجود اپلیکیشن‌های تقلبی و عیناً مشابه برنامه‌های اصلی در پلی استور، […]