کشف ردپای شبه‌ذرات در برخورد‌دهنده هادرون

شبه‌ذرات

 آزمایش‌های جدیدی که در برخورد‌دهنده بزرگ هادرون انجام گرفته‌اند شواهدی از وجود ذره‌ای مرموز به‌نام شبه ذره در اختیار فیزیکدانان قرار داده‌است، ذره‌ای که وجود آن تنها در قالب فرضیه‌ها توضیح داده می شد.  شبه‌ذرات از نظر فنی ذره به شمار نمی‌روند، اما از جنبه‌هایی عملکردی مشابه ذرات دارند و واکنش جدید ثبت شده در […]